ครูดนตรีที่ Musical Art Studio

อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร

ดร.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร (ครูพีท)

สอนเปียโน, สอนเชลโล่, สอนเรียบเรียงเพลง, สอนการประพันธ์เพลง, สอนทฤษฎีดนตรีขั้นสูง

สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการประพันธ์เพลงในระดับปริญญาเอกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

peerapong

อ.ภีระพงศ์ วงศ์สมบูรณ์ (ครูหวาย)

สอนกีตาร์

ปริญญาตรี ดนตรีสากล แขนงดนตรีคลาสสิก (กีต้าร์คลาสสิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

pongnarin

อ.พงศ์นรินทร์ ธงไชย (ครูเป้อร์)

สอนไวโอลิน, สอนวิโอล่า, สอนเปียโน, ทฤษฎีดนตรี, การประสานเสียง, ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการประพันธ์เพลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

wisit

จ.อ. วิศิษฏ์ ศรีกาญจน์ (ครูบอม)

สอนเชลโล่ (พื้นฐาน-ระดับสูง)

สำเร็จการศึกษาวิชาเอกเชลโล่จากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ.ณรงค์ฤทธิ์ ลิ้มรุ่งยืนยง (ครูอิฐ)

สอนฟลู้ต, สอนไวโอลิน, สอนเปียโน

ครู/ผู้ดูแลหลักสูตรแผนการเรียนดนตรีระดับมัธยมศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร

อ.ธนภัทร์ โสภาลดาวัลย์

สอนเปียโนเด็ก, สอนเปียโนผู้ใหญ่, สอนแซกโซโฟน

ประวัติการทำงาน (ย่อ) 2546-2547 สอนและควบคุมวงโยธวาทิตน […]

อ.พิมพ์รพี ไตรชวโรจน์(ครูพริม)

สอนวิชา ไวโอลิน/เปียโน –ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิท […]