ครูดนตรีที่ Musical Art Studio

อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร

ดร.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร (ครูพีท)

สอนเปียโน, สอนเชลโล่, สอนเรียบเรียงเพลง, สอนการประพันธ์เพลง, สอนทฤษฎีดนตรีขั้นสูง

สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการประพันธ์เพลงในระดับปริญญาเอกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

peerapong

อ.ภีระพงศ์ วงศ์สมบูรณ์ (ครูหวาย)

สอนกีตาร์

ปริญญาตรี ดนตรีสากล แขนงดนตรีคลาสสิก (กีต้าร์คลาสสิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

pongnarin

อ.พงศ์นรินทร์ ธงไชย (ครูเป้อร์)

สอนไวโอลิน, สอนวิโอล่า, สอนเปียโน, ทฤษฎีดนตรี, การประสานเสียง, ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการประพันธ์เพลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

wisit

จ.อ. วิศิษฏ์ ศรีกาญจน์ (ครูบอม)

สอนเชลโล่ (พื้นฐาน-ระดับสูง)

สำเร็จการศึกษาวิชาเอกเชลโล่จากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ.เศรษฐ คัมภิรนนท์ (ครูเสท)

อ.เศรษฐ คัมภิรนนท์ (ครูเสท)

สอนร้องเพลงป๊อป, คลาสสิก, ลูกทุ่ง

ศึกษาสาขาการขับร้องคลาสสิก ในระดับปริญญาโท ด้าน music education และ voice classic จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ณรงค์ฤทธิ์ ลิ้มรุ่งยืนยง (ครูอิฐ)

สอนฟลู้ต, สอนไวโอลิน, สอนเปียโน

ครู/ผู้ดูแลหลักสูตรแผนการเรียนดนตรีระดับมัธยมศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร

อ.วรัษสฎาพร อินทรธวัช (ครูมุก)

อ.วรัษสฎาพร อินทรธวัช (ครูมุก)

สอนเปียโนคลาสสิก/ป๊อป เด็ก/ผู้ใหญ่

สอนเปียโนคลาสสิกและป๊อป สอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ศึกษาวิชาเอกเปียโนคลาสสิก แขนงดนตรีคลาสสิก ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยศึกษากับอาจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช และ Dr. Eun-Yong Suh

อ.แพรอิศรา อารมย์ดี(ครูแพร)

สอนร้องเพลง

ศึกษาวิชาเอกขับร้องดนตรีตะวันตก แขนงการแสดงเดี่ยวคลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ศึกษากับ อ.กาญจนา สวนสุข Classical Performance Skill Mr.Casey Koh

อ.อุกฤษฎ์ ตั้งวงศ์มงคล (ครูซิงค์)

สอนแซกโซโฟน, สอนทฤษฎีดนตรี, ติวสอบเข้าคณะดนตรี

จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิช […]

อ.พุฒินันท์​ นิติกรชุติวัฒน์ (ครูเฟี้ยว)

สอนกีตาร์โฟล์ค คลาสสิค

  สำเร็จการศึกษาวิชาเอกการแสดงกีตาร์คลาสสิค (class […]